VALG 1:

Formannskap (utgjør også Fondsstyre og arbeidsgivers representanter i Administrasjonsutvalget)

Medlemmer:

AP/H: Eirik Losnegaard Mevik (AP), Ronald Jenssen (H), Vera Eilertsen-Wassnes (AP)

KP/SV/FrP: Jan Helge Jensen (KP), Mariann Larsen (KP)

Varamedlemmer:

AP/H: 1. Ivar Henning Boberg (AP), 2. Jenny F. Olsen (H), 3. Ole J. Engebretsen (AP), 4. Reidar Eilertsen (AP), 5. Kjell Kr. Johansen (AP)

KP/SV/FrP: 1. Kurt Solheim (KP), 2. Tryggve Enoksen (SV), 3. Valter Olsen (KP), 4. Børre Solheim (KP)

Ordfører:         Eirik Losnegaard Mevik (AP)

Varaordfører:  Ronald Jenssen (H)

 

VALG 2:

Kontrollutvalg

Medlemmer:

AP/H: 1. Liv Karin K. Olset (AP), 2. Anne Gerd Jonassen (H)

KP/SV/FrP: 1. Aud Tove Tømmerbukt (FrP) (Leder), 2. Kai Petter Johansen (SV) (nestleder), 3. Ole Even Jørgensen (KP)

Varamedlemmer:

AP/H: 1. Agnar Jakobsen (AP), 2. Alf Johnny Kaino (H), 3. Ole Josefsen (H), 4. Esben Nøklan (AP)

KP/SV/FrP: 1. Oddvar Seppola (FrP), 2. Gry Warth (SV), 3. Trond Isaksen (KP), 4. Ingvild Johnsen (KP)

 

VALG 3:

Forhandlingsutvalg: Ordfører, varaordfører og Vera Eilertsen-Wassnes (AP)

Varamedlem: Kjell Kr. Johansen (AP)

 

VALG 4:

Utvalg for oppvekst og omsorg

Medlemmer:

AP/H: 1. Ivar H. Boberg (AP) (Leder), 2. Jenny Fyhn Olsen (H) (Nestleder), 3. Rickard Printz (AP)

KP/SV/FrP: 1. Valter Oslen (KP), 2. Gøril Severinsen (KP)

Varamedlemmer:

AP/H: 1. Stine Jenssen (H), 2. Susanne Belles (AP), 3. Trine Kaasen (AP), 4. Jan Roar Karlsen (H), 5. Anja Seppola (FrP)

KP/SV/FrP: 1. Kitty Karlsen (SV), 2. Jarl Andreassen (KP), 3. Rita G. Pedersen (KP)

 

VALG 5:

Teknisk utvalg

Medlemmer:

AP/H: 1. Kjell Kr. Johansen (AP) (Leder), 2. Joar Wassnes (H) (Nestleder), Trine Kaasen (AP)

KP/SV/FrP: 1. Børre Solheim (KP), 2. Sigrund Johansen (KP)

Varamedlemmer:

AP/H: 1. Reidar Eilertsen-Wassnes (AP), 2. Mira Mathiassen (AP), 3. Bjørnar Eriksen (H), 4. Rickard Printz (AP), 5. Anja Seppola (FrP)

KP/SV/FrP: 1. Roy Isaksen (SV) 2. Ole Johnny Hansen (KP), 3. Katrine Lise Pedersen (SV), 4. Jan Åge Jensen (KP)

 

VALG 6:

Viltnemda

Medlemmer: Hanne Wiesener, Rolf Solheim og Valter Olsen

Varamedlemmer: 1. Jan Arne Jacobsen 2. Sigrun Johansen 3. Charles Mikalsen

 

VALG 7:

Eldreråd

Medlemmer:

AP/H: 1. Eilif Andersen 2. Olav Olsen 3. Ågoth Boberg

KP/SV/FrP: 1. Kitty Karlsen 2. Jan Helge Jensen

Vara:

AP/H: 1. Aslaug Thomassen 2. Sonja Henriksen 3. Saxe Edvardsen

KP/SV/FrP: Odd Hansen 2. Lillian Skognes

 

VALG 8:

Heimevernsnemd

Medlemmer: Stein Gjøran Larsen og Sigrund Johansen

Varamedlemmer: 1. Susanne Belles 2. Katrine Lise Pedersen 3. Oddvar Seppola

 

VALG 9:

Styrerepresentanter til Kvænangen Flerbrukshus AL:

Medlemmer: Susanne Belles og Guri Ellen isaksen

Varamedlemmer: 1. Jan Roar Karlsen 2. Brit Anne Engebretsen 3. Siv Hege Ulvatne

 

VALG 10

Representantskap Kvænangen Flerbrukshus AL

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

 

VALG 11:

Representantskap Kvænangen Skogsstuer AL

Medlemmer: Svein Erik Gausdal og Oddvar Seppola

Varamedlemmer: 1. Silke Schikorr 2. Jarle Bjerkås 3. Johannes Iversen

 

VALG 12:

Representantskap Halti kvænkultursenter AL

Medlem: Guri Ellen Isaksen

Varamedlem: Trygve Enoksen

 

VALG 13:

Styremedlemmer Halti Kvænkultursenter AL

Medlem: Kai Petter Johnsen

Varamedlem: Anne Gerd Jonassen

 

VALG 14:

Utsending til årsmøtet i Alta Kraftlag SA:

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

 

VALG 15:

Representantskapsmedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA

Medlemmer. Geir Skåre, Jenny F. olsen og Trygve Enoksen

Varamedlemmer: 1. Monica Mathisen 2. Trine Kaasen 3. Valter Olsen

 

VALG 16:

Styremedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

 

VALG 17:

Styremedlem i Ymber AS (kandidater til valgnemd)

Vera Eilertsen-Wassnes og Agnar Jacobsen

 

VALG 18:

Generalforsamling Ymber AS

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

 

VALG 19:

Generalforsamling i Avfallsservice AS

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

 

VALG 20:

Styremedlemmer i Avfallsservice AS

Medlem: Reidar Eilertsen

Varamedlem: Ole Engebretsen

 

VALG 21:

Representantskapet i komrev NORD IKS:

Medlem: Geir Skåre

Varamedlem: Reidar Eilertsen

 

VALG 22:

Representantskapet i K-Sekretariatet IKS:

Medlem: Geir Skåre

Varamedlem: Ole J. Engebretsen

 

VALG 23:

Representantskapet i IKAT IKS:

Utsettes til neste møte

 

VALG 24:

Interkommunalt verneområdestyre for Kvænangsbotn landskapsvernområde

Medlem 1. Vera Wassnes 2. Trygve Enoksen

Varamedlem: 1. Aud Tove H. Tømmerbukt  2. Ronald Jenssen

 

VALG 25:

Styremedlem i Samarbeidsutvalget for jakt- og fiskeadministrasjon i region Nord-Troms

Medlem: Hanne Wiesener

Varamedlem: Ole J. Engebretsen

 

VALG 26:

Talsperson for barn: Turid Jørgensen

 

VALG 27:

Menighetsrådet

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

 

VALG 28:

Medlemmer av takstutvalget:

Utsettes til neste møte

 

VALG 29:

Medlemmer av overtaksnemda:

Utsettes til neste møte

 

VALG 30:

Medlem av Tilsyns- og vedlikeholdsnemd for utførte vassdragstiltak

Medlem: Representant fra teknisk kontor

 

VALG 31:

Medlemmer av Forliksrådet

Medlemmer: Hanne Wiesener, Saxe Edvardsen og Siv Hege Ulvatne

Varamedlemmer: 1. Trine Kaasen 2. Guri Ellen Isaksen 3. Svein Bogstrand

 

VALG 32:

Møtefullmektiger for Forliksrådet

Jan Egil Johansen, Kjell Kr. Johansen og Ivar Henning Boberg

 

VALG 33:

Fylkesmøtet KS

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

 

VALG 34:

Styremedlem i Nord-Troms Museum

Medlem: Ole Engebretsen

Varamedlem: Trygve Enoksen

 

VALG 35:

Arbeidsgivers representanter til Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer: Ordfører, Vera Eilertsen-Wassnes og Jan Helge Jensen

Varamedlemmer: Ronald Jenssen, Jenny F. Olsen og Mariann Larsen

 

VALG 36:

Representant for oppnevningsutvalget for meglere i konfliktrådet i Troms

Representant: Ordfører

 

VALG 37:

Råd for funksjonshemmede
Medlemmer: Politiker: Trine Kaasen  
Personlige varamedlemmer: Oddvar Seppola

 

VALG 38:

Skjønnsmannsutvalg

Utsettes til enste møte

 

VALG 39:

Styret for Kvænangen kommunes utviklingsfond

Medlem:

Ordfører (Leder)                        Varaordfører (personlig varamedlem)

Rep. fra administrasjonen          Rep. fra admin.

Arvid Hansen                             Arnold Sollund

 

VALG 40:

Utvalg for disponering av gave fra Emil R. Paulsen

Medlemmer: Ordfører (leder), Styrer på Gargo sykehje, (nestleder), Lege Nils Johan Ribe, Representant for de ansatte Reidun Johnsen og Rådmann (sekretær).

Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Hvis et av medlemmene fratrer vervet, skal kommunestyret oppnevne et nytt medlem med tilsvarende funksjon.

 

VALG 41:

Trafikksikkerhetsutvalget

Medlemmer: Kjell Kr. Johansen (leder) og Joar Wassnes

2 medlemmer fra teknisk utvalg og 1 representant fra teknisk kontor.