Arealdelen skal være et overordnet styringsdokument som gir rammer for arealdisponeringen. Planen viser hvor i kommunen ulike typer bebyggelse kan skje og hvilke arealer som av ulike grunner ikke ønskes utbygd (landbruk, reindrift, kulturminner, skredområder, natur- og friluftsområder med mer). Planen skal vise en langsiktig retning for positiv utvikling av Kvænangen som kommune. Målet er å stabilisere og reversere befolkningsutviklingen, bla med legge til rette for attraktive boligområder i trygge og gode nærmiljøer og ved å legge til rette for næringsutvikling.

Kommuneplanens arealdel består av ett plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer samt en planbeskrivelse. Plandokumentene kan lastes ned som pdf-dokument. Papirutskrifter er også tilgjengelig for gjennomlesning på rådhuset og på Sørstraumen handel AS.

Det avholdes åpne høringsmøter:
17. november kl. 1800-2000 i Næringshagen på Sørstraumen
19. november kl. 1800-2000 på Flerbrukshuset i Burfjord

Høringen er offentlig og alle kan komme med innspill. Merknader til framlegget sendes skriftlig til: Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord

Eller på epost: post@kvanangen.kommune.no

Høringsfrist 1. desember.

Plandokumenter:

Planbeskrivelsen Kvænangen        PlanbeskrivelseVedlegg1-Innspillsliste        PlanbeskrivelseVedlegg2-Konsekvensvurdering        PlanbeskrivelseVedlegg3-ArealROS          Planbestemmelser               Protokoll fra behandling i Formannskapet

Plankart:

Alteidet         Badderdalen         Badderen         Burfjord          Burfjorddalen          Dorras         Hele kommunen m hensynssonerAO        Jøkelfjord Indre        Jøkelfjord Ytre       Kjækan         Klubben og Burfjordlandet             Kvænangsbotn         Kvænangsfjellet          Låvan og Storeng         Meiland         Navit          Nordbotn          Nordstraumen          Olderfjord          Sørfjord og Toppelbukt           Spildra            Sørstraumen         Plankart i sosiformat (bare lesbart i kartprogram)      

Temakart:

Temakart Friluftsliv          Temakart Jordbruk          Temakart Skogbruk